Публічний договір
(учасника ВПС «Фінансовий світ» на переказ коштів)

ТОВ «ФК «АБЕКОР»(далі – фінансова установа), що діє на підставі Ліцензії Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунку, в особі Директора, Мазуренко Віталія Миколайовича, діючого на підставі Статуту, та фізична особа (далі Клієнт), а разом іменуються - Сторони, уклали даний публічний договір відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України та його умови є однакові для всіх Клієнтів, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Клієнтом, для чого Фінансова установа публікує цей Договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Договір визначає умови та порядок надання Фінансовою установою фінансових послуг з переказу коштів (прийому платежів) через структурні підрозділи та/або за допомогою платіжних пристроїв (надалі - переказ коштів), Клієнту згідно з режимом роботи визначеним Фінансовою установою та даним Договором.
1.2. В рамках даного Договору Клієнт доручає, а Фінансова установа здійснює переказ коштів в гривнях  готівкою  або за допомогою електронного платіжного засобу(платіжної картки) іншої платіжної системи, від імені фінансової установи.

2.ПРАВА СТОРІН
2.1. Фінансова установа має право:
2.1.1. Обслуговувати Клієнта без відкриття йому рахунку або з використанням електронного платіжного засобу іншої платіжної систем, згідно укладених договір про обслуговування цих платіжних засобів;
2.1.2. Відмовити Клієнту в проведенні операції з переказу грошових коштів у разі ненадання Клієнтом передбачених законодавством відомостей (документів).

2.2.Клієнт має право:
2.2.1. Користуватися всіма видами фінансових послуг які пропонуються Фінансовою установою;
2.2.2. Звертатися до Фінансової установи за отриманням інформації з питань переказу грошових коштів;
2.2.3. Користуватися пільгами, які надаються згідно законодавства та правил переказу коштів у платіжній системі.

3.ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1.Фінансова установа зобов'язана:
3.1.1.Надати Клієнту послугу з переказу коштів згідно законодавства України;
3.1.2. При здійснені Фінансовою установою операцій з переказу коштів платнику надається документ, що підтверджує проведення операції з переказу коштів (в письмовому та/або електронному вигляді);
3.1.3. Надавати консультації Клієнту стосовно тарифів та правил переказу грошових коштів;
3.1.4. Зберігати банківську(комерційну) таємницю інформації, що отримана від Клієнта за цим Договором;
3.1.5. Фінансова установа несе перед Клієнтом відповідальність, щодо проведення переказу коштів, згідно Законів України «Про платіжні системи та переказ коштів України, «Про захист персональних даних» та умов Договору.
3.1.6. Здійснити переказ коштів на користь Отримувача протягом 3 (трьох) операційних днів, якщо інше не буде передбачене угодою з Отримувачем переказу.

3.2.Клієнт зобов'язаний:
3.2.1. При здійсненні операцій дотримуватись вимог законодавства України та умов даного Договору;
3.2.2. Здійснювати оплату фінансових послуг згідно з тарифами Фінансової установи;
3.2.3. Клієнт несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним в документі на переказ, суті операції, щодо якої здійснюється цей переказ згідно з законодавством України.

4.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1. Договір вступає в дію з дати надання згоди на вчинення  дій  щодо переказу коштів  та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

5.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. У всьому, що не передбачено цим Договором. Сторони керуються законодавством України.
5.2. Цей Договір укладено українською мовою, умови Договору є публічними і Клієнт повністю погоджується на його умови.
5.3. Клієнт, на момент погодження даного Договору та додатку до нього надає згоду на здійснення операції з переказу грошових коштів, згідно з встановленими Фінансовою компанією тарифами та на обробку персональних даних з метою виконання ініційованого фізичною особою переказу.
5.4. Актуальний перелік ПТКС, за допомогою яких можливо здійснити переказ коштів: https://map.easypay.ua:8465/

6.ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
6.1. Будь - який спір, що виникає з даного Договору вирішується сторонами згідно законодавства України.

7.ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання умов цього Договору, якщо невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та прямо впливають на виконання умов цього Договору і які Сторони не могли передбачити або попередити розумними діями.

Додаток №1 до публічного договору
Згода на обробку персональних даних

Ці умови є однаковими для усіх користувачів послуг внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» (далі – ВПС) і передбачають можливість отриманням фінансових послуг ВПС з моменту погодження цих умов Вами – ініціатором переказу.
Фінансова установа з однієї Сторони та Клієнтp з другої Сторони, який приєднується до умов Публічного договору, який передбачає надання фінансових послуг з переказу Клієнту, погодилися з нижченаведеними положеннями по обробці персональних даних Клієнта, які надаються Фінансовою установою, з метою виконання умов публічного договору.
1. Під обробкою персональних даних Замовника (суб'єкта персональних даних) розуміються дії (операції) Фінансової установи з персональними даними, включаючи збір, систематизацію, нагромадження, зберігання, уточнення (відновлення, зміна), використання, поширення (у тому числі передачу), знеособлювання, блокування, знищення персональних даних.
2. Метою надання Клієнтом персональних даних і наступної обробки їх Фінансовою установою є одержання Клієнтом послуг Фінансової установи з переказу коштів.
3. Цей додаток у електронній формі, визнається Сторонами згодою Клієнта, виконаним у простій письмовій формі, на обробку наступних персональних даних: прізвища, імені, по батькові; дати народження; поштових адрес (по місцю реєстрації та для контактів); відомостей про громадянство; номер основного документа, що засвідчує особу Клієнта, відомостей про дату видачі зазначеного документа та найменування органу, що його видав; номерах телефонів; номерах факсів; адресах електронної пошти (E-mail).
4. Клієнт, з метою виконання умов Публічного договору, надає Фінансовій установі право здійснювати наступні дії (операції) з персональними даними Клієнта, а саме: збір і нагромадження; зберігання протягом  терміну дії Договору й не менше, установлених нормативними документами строків зберігання звітності, первинної документації, але не менше трьох років, з дати припинення дії договору (надання фінансової послуги); уточнення (відновлення, зміна); використання; знищення; знеособлювання; передача, у т.ч. транскордонна, третім особам, з дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.
У випадку якщо Фінансова установа уважає, що прийняті заходи не можуть забезпечити повний захист персональних даних при передачі, Клієнт погоджується з тим, що його персональні дані будуть передані в знеособленому виді, у випадку якщо це призведе до неможливості надання послуг з переказу коштів Фінансовою установою.
5. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснений шляхом направлення Клієнтом відповідної вказівки в простій письмовій формі на адресу Фінансової установи.